دانشجوی نمونه

 فرم اطلاعات دانشجوی نمونه

مرکز علمی-کاربردی سیاحان

 

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان به پایبندی به هویت ملی، نوآوری و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان، دانشجویانی را که دارای فعالیت‌های کارآفرینی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری می باشند را شناسایی می کنیم و طی مراسمی تقدیر و معرفی خواهیم کرد.