اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره مرکز آموزش علمی کاربردی سیاحان

آقای احمد دنیانور

دکترای حقوق تجارت بین الملل

رئیس هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری فولاذ جنوب

خانم معصومه هدایتی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی 

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری سیاحان

آقای سید مهدی ابطحی

دکترای عمران – استاد تمام

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای مرتضی موسی خانی

دکترای  مدیریت – استاد ممتاز

رئیس دانشگاه آزاد قزوین

آفای یوسف حجت 

فوق دکترای مکانیک – استاد تمام

معاون سازمان حفاظت محیط زیست

مجید سلامی

دکترای فیزیک اتمی – استاد یار

معاون دانشگاه آزاد شاهرود