قوانین و مقررات آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی

 

سال تحصیلی هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی یک نیمسال تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته، آموزش است .

واحد های درسی ، طول مدت تحصیل وتعداد واحد ها

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ وحداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نمایند .
در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.
تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال با رای کمیسیون موارد خاص می باشد .

تفاوت کاردانی ناپیوسته وکارشناسی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کاردانی شده باشند. و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند .

حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامی است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شورای آموزشی مرکز سیاحان است.

حذف اضطراری

در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۵ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، درس یا دروس خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند.
برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰و پودمانی ۱۲ است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی یا مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .
برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .
شهریه دروس حذفی عودت داده نمی شود .

حذف پزشکی

دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست¬های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می¬شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.

نام نویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند به جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد .
مرخصی تحصیلی دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند .
مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
دانشجو در نیمسالی که از مرخصی استفاده می نماید موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را بپردازد .
مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد .

انصراف از تحصیل

ترک تحصیل بدون اجازه دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.
در صورتی که دانشجویی از تحصیل منصرف شود موظف است علاوه بر تسویه حساب کلیه نیمسال های تحصیلی که مشغول به تحصیل آن بوده است، هزینه انصراف معادل شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال رابپردازد .

شرایط انتقالی و مهمان

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته ومقطع تحصیلی است .
انتقال هر دانشجو به هر یک از دانشگاه های استان تهران ممنوع است.
انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع می باشد .
مدارک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود ودر آن مدرک تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه های مبدأ ومقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است .
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تکدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
واحد هایی راکه دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

تغییر رشته

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی وکارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می باشد .
دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
تغییر رشته در مقاطع تحصیلی همسطح صورت می گیرد. در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است . در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی وپس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد .
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.

معرفی به استاد

در صورتیکه دانشجویی کلیه دروس عملی و نظری خویش را گذرانده باشد و برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن حداکثر ۴ واحد نظری داشته باشد می تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف ۴ واحد، و با اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفی به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .
شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.

 

معادلسازی دروس

 

در صورتی که دانشجو قبل از ورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را در مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تایید وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، می تواند دروسی را که از نظر سرفصل و محتوی حداقل ۸۰٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نباید از ۱۲ کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از ۱۰ برای دوره ترمی می باشد .معادلسازی از طریق گروه آموزشی صورت می پذیرد

دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ‌التحصیل سابق دانشگاه‌های دولتی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل‌سازی می‌گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند.
تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ‌التحصیل سابق دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل‌سازی می‌گردد.

دروس جبرانی

الف)رشته مرتبط با دوره کارشناسی : نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارد.
ب)رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی: گذراندن ۸ واحد دروس جبرانی.
نکته ۱ : در تمامی موارد فوق برنامه ریزی و ارائه دروس با نظر شورای آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد.

جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی
یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.

فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .

 

 اخذ واحد در هر ترم

اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی اخذ نماید.
در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف ۱۴ واحد الزامی است. (۱۲ واحد درسی +۲ واحد کارورزی)
برای دانشجویان با معدل بالای ۱۷ و همچنین دانشجویان نیمسال آخر، سقف مذکور در صورت اخذ درس کارورزی به ۱۸ واحد افزایش می‌یابد. (۱۶ واحد درسی +۲ واحد کارورزی)
کاربینی یک درس یک واحدی عملی است که طی ۳۲ ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارائه می­ شود.