زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰

دانشجویان گرامی

با توجه به جدول زمانبندی جهت انتخاب واحد اقدام فرمایید. شایان ذکر است انتخاب واحد دانشجویانی که ترم اول هستند توسط آموزش مرکز انجام میشود.