دانشگاه علمی-کاربردی استان تهران شرق
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاحان