لیست هیئت مدیره
آقای احمد دنیانور
سمت : رییس هییت مدیره شرکت توسعه اقتصادی ایران
                
سرکار خانم معصومه هدایتی
سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری سیاحان
آقای سید مهدی ابطحی
سمت : رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
    
آقای مجید سلامی 
سمت : معاون دانشگاه ازاد شاهرود
    
آقای مرتضی موسی خانی
سمت : رییس دانشگاه ازاد قزوین
   
آقای یوسف حجت
سمت : معاون سازمان حفاظت محیط زیست