کانال تلگرام
88342426 ، 88820257 ، 88825380
لیست پرسنل مرکز
آقای نیما ناظری
سمت : ریاست مرکز 
پست الکترونیکی  : Riasat@fh37-uast.ac.ir
   
خانم آمنه زندی
سمت : مدیر آموزش
داخلی : 111
پست الکترونیکی  : Education@fh37-uast.ac.ir
   
خانم الهه ذوقی
سمت : مدیر مالی و اداری
داخلی: 115
پست الکترونیکی  : mali@fh37-uast.ac.ir
   
آقای مصطفی پزین
سمت : مسئول حوزه ریاست
داخلی :106
   
خانم الهه دنیانور
سمت : مسئول فرهنگی و روابط عمومی
داخلی : 113
پست الکترونیکی  : farhangi@fh37-uast.ac.ir
   

خانم حانیه دنیانور
سمت : مسئول پژوهش و و فناوری
داخلی  : 114
   
آقای علی رنجبر 
سمت : مسئول حراست 
داخلی : 107
آ