دوره های کوتاه مدت
 
عکس دوره  ساعات برگزاری طول دوره  تاریخ برگزاری مدرس  نام دوره  ردیف
18-10 یک روز 15/3/98 آقای نظری برگر و سس 1
19-8 یک روز 16/3/98 آقای کریمی-خانم حاتمی گارنیش مدرن 2
19-8 یک روز 24/3/98 آقای کریمی-خانم حاتمی کباب های ملل 3
19-8 یک روز 31/3/98 آقای کریمی-خانم حاتمی پیتزا‌های ملل 4