سر فصل دروس علمی کاربردی


سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمی - کاربردی

زیرگروه آموزشی
 

کاردانی کارشناسی
صنعت صنعت
مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت و خدمات اجتماعی
فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر
کشاورزی کشاورزی