درخواست تاییدیه تحصیلی

با سلام 
دانشجویان گرامی

راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم توسط دانشجویان بصورت مجازی به شرح پیوست می باشد.

 
 (روی آیکون زیر کلیک نمایید.)