جلسات کاربینی و کارورزی
با سلام 
دانشجوی گرامی

لینک شرکت در جلسات مجازی کارورزی و کاربینی به شرح پیوست می باشد.